Banner
     

ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) สาขาวิชาจุลชีววิทยา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
Download รายละเอียดการรับสมัคร
Click เพื่อเข้าสู่การสมัครออนไลน์

Download  ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค

  IndexSlideShow
     
:: Link ::     IconSU     IconScSU     IconFacebook