Banner
     
ศิษย์เก่า ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556
     
Alumni2556
     
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
    นายกฤษณพงษ์ สุภาวงศ์
    นายคฑา มหาชัยฤทธิพร
    นางสาวจันทนา ไกรรัตน์
     นางสาวฐิติมน เทพนู
    นางสาวธันยพร ธีระธนานนท์
    นางสาวนันทนัช ติรพัฑฒ์
    นางสาวนันทิกา คงสงค์
    นางสาวนิภาพร มังคละ
    นางสาวปรัศนีย์ สกุลณา
    นางสาวปวิตรา สุขมาก
    นางสาวปิยธิดา มงคลเปี่ยม
    นางสาวพรจิต สอนดี
    นางสาวพลอยนภัส ศรีชลาลัย
    นายพีรพล นิตยานนท์
    นายรัฐพล สว่างแจ้ง
    นางสาวรัตติยา สะมะแอ
    นางสาวรัตนาภรณ์ ทองอินทร์
    นายวัชรากร อุทัยชิต
    นายศิริวัชระ สุขเจริญลาภ
    นางสาวศุภลักษณ์ ม่วงเชียง
    นางสาวสโรชา สินสวัสดิ์
    นายสันติพงศ์ เกตุแก้ว
    นางสาวสุดารัตน์ ศรีเลิศ
    นางสาวสุนิษา สุวรรณโชติ
    นางสาวสุภิตา สามน้อยงาม
    นางสาวสุมินตรา พามา
    นางสาวสุวิมล มะลิทอง
    นายอนุชา บุรี
    นางสาวอริสรา ประทีป
    นางสาวอุษา บุญศิริ
     
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
    นางสาวภรณี แก้วราม
    นางสาวสุจรรยา ฉายแสง
     
:: Link ::     IconSU     IconScSU     IconFacebook