Banner
     
ศิษย์เก่า ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2551
     
Alumni2551
     
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
    นางสาวกนกวรรณ โฉมแพ
    นางสาวกาญจนา ผิวผาด
    นางสาวขนิษฐา นากสุก
    นางสาวขวัญนภา ทองนพ
    นางสาวจตุพร สารสีมา
    นางสาวจิตติพร นวลละออง
    นางสาวฉัตรสุดา ศักดาเพชรศิริ
    นางสาวชยาภรณ์ สมานสรณคุณ
    นางสาวญดา ลือสัตย์
    นางสาวธัญสมร ภาคย์ภิญโญกุล
    นางสาวธีรรัตน์ ทองเหมือน
    นายนพดล จูมัจฉะ
    นางสาวนภา แทนมณี
    นางสาวนลินรัตน์ งามเชื้อชิต
    นางสาวพลิศรา ถิรศาสตร์
    นางสาวพัชรี แซ่ฉั่ว
    นางสาวนันธนิดา มงคล
    นางสาวปรียาภรณ์ เลื่องชัยเชวง
    นางสาวปิยธิดา เมฆโต
    นางสาวมุธิตา พาคูณ
    นางสาวรสสุคนธ์ สนหอม
    นางสาววิริยา งามชม (นางสาวประวีณ์นุช งานชม)
    นางสาวศุภราภรณ์ นพศิริ
    นางสาวสวรรยา คนขำ
    นางสาวสาวิณี ปฐมสุริยะพร
    นางสาวสิริกร วงศ์พานิช
    นางสาวสุกัญญา พันธุจิตร
    นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ปุจฉาการ
    นายสุชิน เชาว์ทัศน์
    นางสาวสุภาภรณ์ นิยมพรหม
    นางสาวอัจฉรา ต่อมยิ้ม
     
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
    นางสาวธีราพันธ์ คล้ายมุข
     
:: Link ::     IconSU     IconScSU     IconFacebook