Banner
     
ศิษย์เก่า ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555
     
Alumni2555
     
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
    นางสาวกนกภักดิ์ หนักแน่น
    นางสาวเกสรา ดวงแก้ว
    นายโกวิทย์ ลวงลายทอง
    นางสาวณัฐณิชา ตัณฑรังษี
    นางสาวธมลวรรณ วิมลทิพย์
    นางสาวธัญวรรณ มาเบ้า
    นายธีรวัฒน์ เทียนกุล
    นางสาวนวพร สุขสมบัติ
    นางสาวนาถลดา ผลขำ
    นางสาวนิชนันท์ นาเกิด
    นางสาวปิยณัฐ คำนิล
    นางสาวปุณยภา บุญโต
    นางสาวพรสรัญ ฉัตรชูเกียรติกุล
    นายพันธ์ศักดิ์ พิมพ์คำ
    นางสาวพิชชา ฟักจันทร์
    นายพีรพัฒน์ ดวงสร้อยทอง
    นายวนัสนันท์ บุบผาถา
    นางสาวศิริวรรณ อุยเหินนภา
    นางสาวศุภลักษณ์ ขัติยะ
    นางสาวศุภิญญากิจ เกตุวิเศษกูล
    นางสาวสิริกมล มงคลยศ
    นางสาวสุณัฏฐา นวลมาถต์
    นางสาวสุธีรา ธรรมจง
    นางสาวสุภนิดา โกลันสกี้
    นางสาวอจลา ประชาญสิทธิ์
    นางสาวอสมา แพพิพัฒน์
    นางสาวอังฐิกา สิริธนเจริญ
    นางสาวอาทิตยา เทพจิตร
     
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
    นางสรรทิพย์ กองจร
     
:: Link ::     IconSU     IconScSU     IconFacebook